Szukaj kalkulatora
Kalkulatory tematyczne

Informacja prawna


CalcuOnline chroni prywatność i poufność informacji osobistych swoich Użytkowników, dlatego ustaliła niniejszą Politykę Prywatności, aby wyjaśnić, jakie informacje osobiste zbieramy i w jakim celu przetwarzamy te informacje.

Wszyscy Użytkownicy CalcuOnline są zobowiązani do przestrzegania postanowień tej Polityki Prywatności.

Strona internetowa CalcuOnline (calcuonline.com) oraz jej aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS należą i są zarządzane przez osobę odpowiedzialną wymienioną w następnym akapicie (zwane dalej łącznie "CalcuOnline").

Informacje o osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w CalcuOnline są następujące:

information about the site owner

W tej Polityce Prywatności, terminy „Państwo”, „Użytkownik” lub „Użytkownicy” odnoszą się do osób, które uzyskują dostęp i korzystają z usług CalcuOnline.

Jest obowiązkiem Użytkownika regularne przeglądanie tej Polityki Prywatności, jak również Prawnego Oświadczenia CalcuOnline, aby być na bieżąco z jej modyfikacjami, zmianami lub aktualizacjami.

W CalcuOnline zobowiązujemy się do przetwarzania informacji naszych Użytkowników z pełnymi gwarancjami i zgodnie z wymogami krajowymi i europejskimi regulującymi zbieranie i używanie danych osobowych.

CalcuOnline ściśle przestrzega Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), jak również z prawami Hiszpanii.

Usługi CalcuOnline polegają na dostarczaniu swoim Użytkownikom bezpłatnych kalkulatorów online do przeprowadzania różnych operacji (zwanych dalej „Usługami”), na warunkach określonych w tej Polityce Prywatności i w Prawnym Oświadczeniu CalcuOnline.

W CalcuOnline bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych i prywatności naszych Użytkowników. Będziemy zbierać Państwa informacje osobiste tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i jeśli te informacje są niezbędne do naszej interakcji z naszymi Użytkownikami. Dlatego użyjemy tylko informacji związanych z Państwem w sposób określony w tej Polityce Prywatności i w Prawnym Oświadczeniu CalcuOnline. Będziemy przechowywać Państwa informacje tylko przez czas określony w tej Polityce Prywatności i kiedy jest to istotne, aby dostarczać lub promować nasze Usługi.

Prosimy o uważne przeczytanie treści tej Polityki Prywatności. Mogą Państwo odwiedzać lub uzyskiwać dostęp do CalcuOnline bez konieczności dostarczania jakichkolwiek danych osobowych. Uzyskując dostęp do CalcuOnline i/lub korzystając z jej Usług, akceptują Państwo niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie chcą Państwo być związani tą Polityką Prywatności, nie powinniście uzyskiwać dostępu ani korzystać z Usług CalcuOnline.

W przetwarzaniu Państwa danych osobowych, CalcuOnline stosuje następujące Zasady:

a) Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: Zawsze będziemy wymagać zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, dla jednego lub kilku konkretnych celów, które wcześniej poinformujemy z absolutną przejrzystością.

b) Zasada minimalizacji danych: Będziemy prosić tylko o dane ściśle niezbędne w odniesieniu do celów, dla których ich potrzebujemy. Minimalną możliwą ilość.

c) Zasada ograniczenia czasu przechowywania: Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania, w zależności od celu, dla którego zostały zebrane. Regularnie będziemy przeglądać nasze listy i usuwać te rekordy, które były nieaktywne przez znaczący czas.

d) Zasada integralności i poufności: Dane będą przetwarzane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i zagwarantować poufność. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu lub niewłaściwego użycia danych naszych Użytkowników przez osoby trzecie. z CalcuOnline.

Użytkownik gwarantuje i odpowiada przed CalcuOnline oraz przed innymi stronami, w każdym przypadku, za dokładność, aktualność i autentyczność dostarczonych danych osobowych (Dane Użytkownika) i zobowiązuje się do ich odpowiedniego aktualizowania. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania kompletnych i poprawnych informacji w formularzach zidentyfikowanych w Sekcji 2 niniejszej Polityki Prywatności.

4. DANE UDOSTĘPNIANE TRZECIM STRONOM

Użytkownik wyraża zgodę, aby CalcuOnline, w celach określonych, udostępniał jego dane osobowe (Dane Użytkownika) następującym dostawcom usług, zgodnie z ich odpowiednimi warunkami prywatności:

  • Google Analytics : Usługa analityczna internetowa świadczona przez Google, Inc., firmę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki (“Google”). Google Analytics używa „cookies”, aby pomóc CalcuOnline analizować sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej CalcuOnline. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z CalcuOnline (w tym Twój adres IP) będą bezpośrednio przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
  • Hosting : Nicalia Internet S.L.U., z siedzibą w Hiszpanii. Więcej informacji na: https://www.nicalia.com. Nicalia Internet S.L.U. przetwarza dane w celu świadczenia usług hostingu dla CalcuOnline.
  • Google Adsense : Na tej stronie internetowej współpracujemy z Google, aby wyświetlać użytkownikom odwiedzającym CalcuOnline reklamy od osób trzecich. Współpracując z Google, używamy cookies, aby pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi ostatnimi wyszukiwaniami i wyświetlać bardziej trafne reklamy.

Możesz użyć ustawień reklam, aby zarządzać reklamami Google, które Ci się wyświetlają, i wskazać, że nie chcesz otrzymywać reklam opartych na Twoich zainteresowaniach. Nawet jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać tego typu reklam, mogą one nadal pojawiać się na podstawie czynników takich jak Twoja ogólna lokalizacja wywnioskowana z adresu IP, typ przeglądarki oraz ostatnie i wcześniejsze wyszukiwania związane z Twoim bieżącym wyszukiwaniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej praktyce i poznać swoje opcje, aby te firmy nie używały tych informacji, kliknij tutaj .

5. COOKIES

Przeglądarki internetowe mają wbudowaną funkcję przechowywania małych plików tekstowych zwanych "cookies". Te pliki zawierają informacje, które pozwalają CalcuOnline rozpoznać każdego Użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do naszej Strony Internetowej i/lub naszej Aplikacji mobilnej.

CalcuOnline używa cookies do przechowywania preferencji Użytkownika, jak również innych informacji związanych z korzystaniem z naszych Usług, w celu zapewnienia spersonalizowanych funkcji. Użytkownik może odrzucić użycie cookies, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki, ale Użytkownik powinien mieć na uwadze, że spowoduje to wyłączenie części funkcji CalcuOnline.

Google jest dostawcą usług dla CalcuOnline, zgodnie z opisem w Sekcji 4 niniejszej Polityki Prywatności, więc Użytkownik powinien mieć na uwadze, że używamy również cookies od usług Google (AdSense, AdWords i Google Analytics), jak również szereg usług marki DoubleClick. Odwiedzając CalcuOnline, cookies z tych usług są wysyłane do Twojej przeglądarki. Zobacz więcej informacji o typach cookies używanych przez Google , i dowiedz się jak Google używa tych cookies .

6. PRZEGLĄDANIE

Przeglądając CalcuOnline mogą być zbierane dane nieidentyfikowalne, które mogą obejmować, adresy IP, geograficzną lokalizację (w przybliżeniu), rejestr korzystania z naszych Usług i stron, oraz inne dane, które nie mogą być użyte do identyfikacji Użytkownika. Wśród danych nieidentyfikowalnych są również te związane z Twoimi nawykami przeglądania za pośrednictwem usług osób trzecich. CalcuOnline używa następujących usług analizy osób trzecich:

  • Google analytics.

W CalcuOnline używamy tych informacji do analizowania trendów, zarządzania stroną, śledzenia ruchów użytkowników na stronie oraz zbierania informacji demograficznych o naszej bazie Użytkowników jako całości.

7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

CalcuOnline może mieć obecność w mediach społecznościowych. Przetwarzanie Danych Użytkownika, które odbywa się w przypadku osób, które zostają obserwatorami w mediach społecznościowych CalcuOnline, będzie regulowane niniejszą Polityką Prywatności, jak również warunkami użytkowania, politykami prywatności i innymi regulacjami dostępu, które należą do odpowiedniej sieci społecznościowej.

Użytkownik akceptuje, że CalcuOnline może używać Danych Użytkownika w celu odpowiedniego zarządzania swoją obecnością w sieci społecznościowej, aby informować o działaniach, produktach lub usługach CalcuOnline, włączając w to każdy inny cel, który pozwalają regulacje odpowiednich sieci społecznościowych.

CalcuOnline w żadnym wypadku nie będzie używać profili obserwatorów w mediach społecznościowych do wysyłania reklam indywidualnie.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

CalcuOnline przechowuje Dane Użytkownika do czasu, gdy Użytkownik sprzeciwi się ich użyciu i/lub zażąda ich usunięcia, w takim przypadku Użytkownik wyraźnie akceptuje, że CalcuOnline będzie dysponować okresem jednego (1) roku, licząc od odpowiedniego żądania, na usunięcie Danych Użytkownika.

9. AKCEPTACJA I ZGODA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celach zbierania i używania jego danych osobowych, jak również o sposobie, w jaki są chronione jego dane osobowe.

Użytkownik akceptuje i wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dane Użytkownika) przez CalcuOnline, w sposób i dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

10. ODWOŁANIE ZGODY

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę udzieloną CalcuOnline na przetwarzanie jego Danych Osobowych, w związku z czym stosuje się postanowienia określone w Sekcjach 13 i 14 niniejszej Polityki Prywatności.

Odwołanie zgody przez Użytkownika w żadnym wypadku nie będzie miało skutków wstecznych.

11. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od CalcuOnline, aby poinformowało go, jakie dane osobowe posiada (Dane Użytkownika) i CalcuOnline dostarczy te informacje Użytkownikowi drogą e-mailową.

12. SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od CalcuOnline sprostowania jego danych osobowych (Dane Użytkownika), gdy uzna, że są one nieprecyzyjne lub nieprawidłowe.

13. SPRZECIW WOBEC UŻYCIA LUB USUNIĘCIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych (Dane Użytkownika) lub zażądać ich usunięcia. Użytkownik akceptuje, że CalcuOnline usunie Dane Użytkownika po upływie okresu określonego w Sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności. CalcuOnline może usunąć Dane Użytkownika przed upływem tego terminu, gdy dane te nie będą już potrzebne.

14. WNIOSKI DOTYCZĄCE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Wnioski, o których mowa w Sekcjach 11, 12 i 13 niniejszej Polityki Prywatności, powinny być wysyłane przez każdego Użytkownika na adres e-mailowy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, wskazany na początku tego dokumentu.

15. PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

CalcuOnline gwarantuje Użytkownikowi prywatność i poufność Danych Użytkownika. Tylko

Uprawniony personel CalcuOnline ma dostęp do Danych Użytkownika.

CalcuOnline gwarantuje również Użytkownikowi, że wdrożyło fizyczne i elektroniczne środki bezpieczeństwa, a także inne odpowiednie procedury administracyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub nielegalnemu dostępowi osób trzecich do Danych Użytkownika.

CalcuOnline zawiera certyfikat SSL. Jest to protokół bezpieczeństwa, który zapewnia, że Dane Użytkownika są przekazywane w sposób kompletny i bezpieczny, czyli transmisja danych i ich zwrot są całkowicie szyfrowane lub zaszyfrowane.

Obowiązek CalcuOnline dotyczący zachowania prywatności i poufności informacji osobistych Użytkownika (Dane Użytkownika) trwa przez maksymalny okres jednego (1) roku, licząc od daty wniosku o sprzeciw wobec użycia i/lub usunięcia Danych Użytkownika.

16. PHISHING

Strony internetowe phishingowe naśladują legalne strony internetowe i aplikacje, aby uzyskać informacje osobiste lub finansowe. Kradzież tożsamości i praktyki obecnie znane jako "phishing" są dużym zmartwieniem dla CalcuOnline. Aby uzyskać więcej informacji na temat phishingu, można odwiedzić: https://www.europol.europa.eu/report-a-crime/report-cybercrime-online .

Jeśli uważasz, że otrzymałeś fałszywy e-mail i/lub miałeś jakąkolwiek interakcję z osobą trzecią, która twierdzi, że jest CalcuOnline, zgłoś to natychmiast odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych.

17. KORESPONDENCJA HANDLOWA

CalcuOnline nie stosuje praktyk spamu, dlatego nie wysyła korespondencji handlowej drogą elektroniczną, która nie została wcześniej zażądana lub autoryzowana przez Użytkownika. W związku z tym, w każdym z formularzy dostępnych na Stronie Internetowej i/lub Aplikacji mobilnej CalcuOnline, Użytkownik ma możliwość wyrażenia wyraźnej zgody na otrzymywanie odpowiedniego biuletynu, niezależnie od informacji handlowej, o którą konkretnie poprosił.

CalcuOnline nie wysyła swoim Użytkownikom komunikatów handlowych bez odpowiedniego ich oznaczenia.

18. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

CalcuOnline zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Zmodyfikowana Polityka Prywatności zostanie opublikowana na Stronie Internetowej i w Aplikacji mobilnej CalcuOnline i wejdzie w życie w ciągu pięciu (5) dni od jej publikacji. W ciągu pięciu (5) dni od takiej publikacji, Użytkownik powinien przekazać drogą e-mailową odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych, jeśli nie akceptuje zmian w tej Polityce Prywatności, w takim przypadku Użytkownik nie powinien kontynuować korzystania z Usług CalcuOnline. Po upływie tego terminu, będzie uznane, że Użytkownik zaakceptował wszystkie zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności.

Odpowiedzialnością Użytkownika jest regularne przeglądanie tej Polityki Prywatności, aby informować się o jej modyfikacjach, zmianach i/lub aktualizacjach.

Kontynuowanie dostępu i użytkowania przez Użytkownika Strony Internetowej i Aplikacji mobilnej CalcuOnline po opublikowaniu zmian w tej Polityce Prywatności, oznacza, że przeczytał i zaakceptował wszystkie jej modyfikacje.

19. INTERPRETACJA

Tytuły każdej Sekcji tej Polityki Prywatności nie wpływają na jej interpretację. Użycie jakiegokolwiek rodzaju obejmuje wszystkie rodzaje. Liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie. W przypadku, gdy pojawi się jakakolwiek niejasność lub wątpliwość co do interpretacji tej Polityki Prywatności w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub podobnym, warunki tej Polityki Prywatności będą interpretowane jako wspólnie sporządzone przez Użytkownika i CalcuOnline, i nie powstanie żadne domniemanie czy ciężar dowodu na korzyść lub niekorzyść którejkolwiek ze stron.

20. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I JURYSDYKCJA

Niniejsza Polityka Prywatności jest regulowana przez obowiązujące prawa w Prowincji Walencji, Hiszpania. Wszelkie spory wynikające z tej Polityki Prywatności, jej istnienia, ważności, interpretacji, zakresu, wykonania, będą podlegać obowiązującym prawom tej jurysdykcji.

Dla interpretacji, wykonania i egzekwowania niniejszej Polityki Prywatności, strony wyraźnie poddają się jurysdykcji właściwych sądów w Prowincji Walencji, Hiszpania i w związku z tym rezygnują z jakiegokolwiek prawa, które mogłoby im przysługiwać na podstawie ich obecnego lub przyszłego miejsca zamieszkania.

21. POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia i/lub komunikacja między Użytkownikiem a CalcuOnline powinny być wysyłane drogą e-mailową na adres e-mail odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, wskazany na początku tego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 26/12/2020